Què fem > Projectes > Diversificació curricular

Tallers
Realització de tallers amb diferents modalitats.
Cada trimestre s’organitzen diferents tallers dintre de l’àmbit escolar i en altres espais culturals del districte. 
Aquestes activitats s’emmarquen dins del programa de Transició a la vida adulta
Els objectius son:
- Desenvolupar l’autonomia personal. 
- Treballar els aprenentatges de forma funcional. 
- Gaudir d’activitats creatives. 

Aquest curs participarem diversos grups de l'escola a diferents tallers:

- Taller de ball
- Taller de manteniment i pintura
-Taller de costura
-Taller d'escultura
- Taller de finances

En els darrers cursos s'ha participat a:

- Taller d'art
- Taller de cuina
- Taller de jazz fanky


Participació en el programa de diversificació curricular “Èxit 2” que organitza el Consorci d’Educació de Barcelona. 
Els objectius son: 
- Foment de les competències comunicatives. 
- Orientació pedagògica i laboral . 
- Foment de l’autonomia personal. 
Podem escollir entre dues modalitats: els tallers que fa tot el grup classe i els tallers que es fan amb alumnes diferents instituts de Barcelona, generalment dos alumnes de cada centre. 


Oficis de la ciutat: darrerament, s'ha participat en els tallers:

- Taller de soldadura
- Taller de vestits a mida
- Taller de bicicletes
- Taller Ben Plantada
- Taller de Feines de Drassanes